Disclaimer

Disclaimer:
Alle inhoud is alleen voor informatieve doeleinden. Niets op deze pagina mag worden geïnterpreteerd als “advies”. We doen geen uitspraken over de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of geldigheid van enige informatie op deze pagina en zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen of enige schade die voortvloeit uit de weergave of het gebruik ervan. Noch Koos Dorssers, noch het bedrijf Bitcoin.nu ™ enig financieel advies bieden binnen de verstrekte informatie, of het nu gaat om coachingoproepen of strategiegidsen, noch hiervoor gekwalificeerd zijn. Een ieder doet dit met dien verstande dat de verstrekte informatie slechts een leidraad is om aan te tonen hoe Koos Dorssers de door hem bedachte strategieën verhandelt. Alle verstrekte informatie wordt gedaan in een niet-professionele omgeving en is alleen voor informatieve doeleinden, en noch Koos Dorssers, noch Bitcoin.nu ™ zijn verantwoordelijk voor enige financiële winst of verlies als gevolg van deze informatie.

Inkomsten en inkomsten representaties gemaakt door Bitcoin.nu zijn alleen ambitieuze uitspraken over uw inkomstenpotentieel. De inkomsten die in onze presentatie en website worden vermeld, zijn van ons of van studenten die onze educatieve programma’s hebben gevolgd en die buitengewoon hard hebben gewerkt. Deze resultaten zijn niet typisch en de resultaten kunnen variëren. We kunnen op geen enkele manier garanderen dat u vergelijkbare resultaten krijgt. We hebben het voordeel dat we jarenlang hebben gehandeld en daardoor een gevestigde aanhang hebben. De gemiddelde persoon die “hoe” -informatie volgt, krijgt weinig tot geen resultaten. Verwijzingen worden alleen als voorbeeld gebruikt. Uw resultaten zullen variëren en zijn afhankelijk van vele factoren, waaronder maar niet beperkt tot uw achtergrond, ervaring en arbeidsethos. Alle zaken brengen zowel risico’s met zich mee als enorme en consistente inspanningen en acties. Als je dat niet wilt accepteren, is dit niets voor jou.


Er bestaat een risico op verlies bij het handelen in financiële instrumenten en het verhandelen van deze instrumenten is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Handel alstublieft met kapitaal dat u zich kunt veroorloven te verliezen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Restituties worden verstrekt op basis van prestaties van twee kwartalen. We willen dat u tevreden bent met uw aankoop, maar we willen ook dat u uw best doet om de door u gekozen strategie of strategieën toe te passen. Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, moet u het bewijs overleggen dat u het nodige werk heeft verricht, een gezamenlijke inspanning heeft geleverd, de cursusinhoud volledig heeft verwerkt en de door u gekozen strategie of strategieën consequent en correct heeft geïmplementeerd in de bovenstaande periode. Deze maatregel is van kracht om piraterij te voorkomen in de vorm van klanten die simpelweg kopen, de informatie verwerken en een terugbetaling eisen.

Disclaimer Engels

All content is for informational purposes only. Nothing on this page should be interpreted as “advice”. We make no representations as to the accuracy, completeness, suitability or validity of any information on this page and will not be liable for any errors or omissions or any damages arising from its display or use.Neither Koos Dorssers nor the company Bitcoin.nu™ offer any financial advice whatsoever within any information supplied, be that coaching calls or strategy guides, nor are either qualified to do so. Any person undertaking either does so with the understanding that the information supplied is simply a guide to demonstrate how Koos Dorssers trades the strategies he has devised. All information supplied is done so in a non-professional environment and is for information-purposes only, and neither Koos Dorssers nor Bitcoin.nu™ hold any responsibility for any financial winnings or losses incurred as a result of this information.

*Earnings and income representations made by Bitcoin.nu are aspirational statements only of your earnings potential. The earnings stated within our presentation and website are either ours or those of students who’ve undertaken our educational programmes and who worked extremely hard. These results are not typical and results will vary. We can in no way guarantee you will get similar results. We have the benefit of having traded for years, and thus have an established following as a result. The average person who follows any “how to” information gets little to no results. References are used for example purposes only. Your results will vary and depend on many factors including but not limited to your background, experience, and work ethic. All business entails risk as well as massive and consistent effort and action. If you’re not willing to accept that, this is not for you.

There is a risk of loss in trading financial instruments and trading these instruments may not be suitable for all investors. Please trade with capital you can afford to lose. Past performance is not indicative of future results. Refunds are provided on a two-quarter performance-based basis. We want you to be satisfied with your purchase but we also want you to give your best effort to apply your chosen strategy or strategies. In order to qualify for a refund, you must submit proof that you’ve done the necessary work, made a concerted effort, digested the course contents in-full and consistently and correctly implemented your chosen strategy or strategies across the above time period. This measure is in-place to prevent piracy in the form of customers simply purchasing, digesting the information and claiming a refund.